П29 Прилагане на спешна мярка за възлагане на обществен превоз на пътници при възникнал риск от прекъсване на услугата обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Read more

П28 Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Седалище: Област Велико Търново, Община Велико…

Read more

П27 Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Седалище: Област Велико Търново, Община Велико…

Read more

П26 Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Седалище: Област Велико Търново, Община Велико…

Read more

П41 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Работно време: Непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа.…

Read more

П23 Приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областният управител не е одобряващ орган

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Работно време: Непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа.…

Read more

П21 Одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Работно време: Непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа.…

Read more

П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Работно време: Непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа.…

Read more