Заяви по електронен път:

  • Среда за електронно връчване
  • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Информация за услугата:

Правно основание: Чл.6, ал. 1, 2, 3 т.2 и 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.).
Орган по предоставяне: Областен управител

Звено за административно обслужване:

Седалище: Област Велико Търново, Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, п.к. 5000

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Телефони: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Начало: 09:00

Край: 17:30

Звеното за административно обслужване е с непрекъснато работно време от 9.00 до 17.30 часа

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Процедура по предоставяне:

– Мотивирано писмено предложение от Областен управител на област различна от Област Велико Търново за съгласуване на промяна в Републиканската транспортна схема от квотата на съответната област.

– Проект на маршрутно разписание окомплектован с писменото съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията на територията на област Велико Търново.

Срок за предоставяне:
Образци на формуляри:
Начини на заявяване:

x Със заявление в звеното за административно обслужване

x Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

Предоставяне по електронен път: Не
Срок на действие:

Един месец.

Такси/цени и начини на плащане:

Не се дължи държавна такса

Контрол:
Обжалване: Не подлежи на обжалване
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:

x Лично от звеното за административно обслужване;

x По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

x По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;

ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: ТУК