Заяви по електронен път:

  • Среда за електронно връчване
  • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Информация за услугата:

Правно основание: Чл.16, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.).
Орган по предоставяне: Областен управител

Звено за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, п.к. 5000

Телефони: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@vt.egov.bg

Звеното за административно обслужване е с непрекъснато работно време от 9.00 до 17.30 часа

Процедура по предоставяне:

– Заявление относно необходимостта от прилагане на Чл.16, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.).

– Документи, удостоверяващи обстоятелствата по Чл.16, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.

Срок за предоставяне:
Образци на формуляри:
Начини на заявяване:

x Със заявление в звеното за административно обслужване

x Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

Предоставяне по електронен път: Не
Срок на действие:

До две години

Такси/цени и начини на плащане:

Не се дължи държавна такса

Контрол:
Обжалване: Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:

x Лично от звеното за административно обслужване;

x По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

x По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;

ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: ТУК