Учреден (дата според нормативен акт): 04.09.2018 г.

Със Заповед № РД-06-03-19/04.09.2018 г. на Областен управител Велико Търново във връзка с ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.

Дейност:

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст включва:

– създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват);

– взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск;

– прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците / попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование;

– организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на съответни санкции по реда на Закона за закрила на детето и на Закона за предучилищното и училищното образование на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище;

– взаимодействие на институциите за проследяване при пътуване и миграция на упражняването на правото на децата на задължително образование;

– обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на отсъствия по уважителни причини на децата и учениците;

– други дейности за обхващане и включване в образователната система и за предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците, които предполагат взаимодействие на институциите.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА – НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЕКРЕТАР: МОНИКА ПЕТКОВА – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Представител на Община Велико Търново
  2. Представител на Община Горна Оряховица
  3. Представител на Община Елена
  4. Представител на Община Лясковец
  5. Представител на Община Златарица
  6. Представител на Община Павликени
  7. Представител на Община Полски Тръмбеш
  8. Представител на Община Свищов
  9. Представител на Община Стражица
  10. Представител на Община Сухиндол
  11. Представител на Регионално управление на образованието – В. Търново
  12. Представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане“
  13. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – В. Търново
  14. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Г. Оряховица
  15. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена
  16. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени
  17. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов
  18. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стражица
  19. Представител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново
  20. Представител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново