Учреденa (дата според нормативен акт): 13.12.2010 г.

Учредена със Заповед на Областен управител № РД 04-111 от 13.12.2010 г.

Дейност:

Комисията е консултативен орган, който подпомага Областен управител на област Велико Търново при провеждане на държавната политика в сферата на образованието, науката, младежките дейности и спорт, съгласно  приоритетите на Правителството на Република България като:

1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на национално, регионално, областно и общинско равнище.
2. Прави предложения до Областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и другите министерства и ведомства.
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от Териториалните звена на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и други министерства и ведомства, касаещи проблеми в сферата на образованието, младежките дейности и спорта.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СЕКРЕТАР: МОНИКА ПЕТКОВА – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Община Велико Търново
 2. Представител на Община Горна Оряховица
 3. Представител на Община Елена
 4. Представител на Община Лясковец
 5. Представител на Община Златарица
 6. Представител на Община Павликени
 7. Представител на Община Полски Тръмбеш
 8. Представител на Община Свищов
 9. Представител на Община Стражица
 10. Представител на Община Сухиндол
 11. Представител на Регионално управление на образованието – Велико Търново
 12. Представител на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 13. Представител на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 14. Представител на Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
 15. Представител на Синдикат на българските учители към КНСБ –Велико Търново
 16. Представител на Учителския  синдикат  към  КТ „Подкрепа“ –  Велико Търново
 17. Представител на Съюза на работодателите в системата на образованието в България  за област Велико Търново
 18. Представител на Великотърновска Света митрополия
 19. Експерт на Министерство на младежта и спорта за област Велико Търново
 20. Представител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново
 21. Представител на центровете за професионално обучение