Учреденa (дата според нормативен акт): 22.05.1999 г.

Със заповед № 240/22.05.1999 г. на основание Наредба № 1 от 10.11.1994 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната, раздел ІІ, чл. 13,(1), (2)

Дейност:

Целта на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема е обсъждане на промените в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема.
В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.
Възникналите спорове между общините при разработване на схемата се решават от Областния управител.
Областният управител утвърждава областната транспортна схема.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Илиян Илиев, старши експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново;
  2. Представитетел на ИА „Железопътна администрация” – Горна Оряховица;
  3. Представител на Областно пътно управление – Велико Търново;
  4. Представител на „Регионален съюз на превозвачите“ – гр. Велико Търново.

В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.

Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.