Учреденa (дата според нормативен акт): 22.05.1999 г.

Със заповед № 240/22.05.1999 г. на основание Наредба № 1 от 10.11.1994 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в страната, раздел ІІ, чл. 13,(1), (2)

Дейност:

Целта на Областната комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема е обсъждане на промените в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема.
В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.
Възникналите спорове между общините при разработване на схемата се решават от Областния управител.
Областният управител утвърждава областната транспортна схема.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯН ИЛИЕВ – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ЧЛЕНОВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

  1. Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново;
  2. ИА „Железопътна администрация“ – Г. Оряховица;
  3. Областно пътно управление – Велико Търново;
  4. Регионален съюз на превозвачите – гр. В. Търново;
  5. В заседанието на комисията взема участие с право на глас по един представител на заинтересованите общини за съответната автобусна линия.

Целта на Областната комисия за обсъждане на промени в Областната транспортна схема е обсъждане на промените в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема.

Комисията взема решения с обикновено мнозинство.