Учредена (дата според нормативен акт): 23.02.2010 г.

С Решение № 5 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие

Дейност:

1. Подпомага Национално управление по горите и неговите поделения при изпълнение на държавната политика по охрана на горския фонд на териториален принцип.
2. Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи охраната на горите, дивеча и рибата.
3. Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение по охрана на горите.
4. Оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.

Състав:

Председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област Велико Търново;

Зам.-председател: инж. Николай Николов – Директор РДГ Велико Търново;

Секретар: Илиян Илиев, старши експерт дирекция АКРРДС Областна администрация Велико Търново;

Членове:

 1. Регионална дирекция по горите – Велико Търново;
 2. Окръжен съд – Велико Търново;
 3. Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 4. ОД МВР – Велико Търново;
 5. ТД на НАП – Велико Търново;
 6. РИОСВ – Велико Търново;
 7. Община Велико Търново;
 8. Община Горна Оряховица;
 9. Община Елена;
 10. Община Златарица;
 11. Община Лясковец;
 12. Община Павликени;
 13. Община Полски Тръмбеш;
 14. Община Свищов;
 15. Община Стражица;
 16. Община Сухиндол;
 17. ДГС Буйновци;
 18. ДГС Елена;
 19. ДГС „Болярка“ – Велико Търново;
 20. ДГС Горна Оряховица;
 21. ДГС Свищов;