Учредена (дата според нормативен акт): 23.02.2010 г.

С Решение № 5 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие

Дейност:

1. Подпомага Национално управление по горите и неговите поделения при изпълнение на държавната политика по охрана на горския фонд на териториален принцип.
2. Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи охраната на горите, дивеча и рибата.
3. Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение по охрана на горите.
4. Оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.

Състав:

Председател: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Зам.-председател: ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – ДИРЕКТОР РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Секретар: ИЛИЯН ИЛИЕВ – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Членове: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

 1. Регионална дирекция по горите – Велико Търново;
 2. Окръжен съд – Велико Търново;
 3. Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 4. ОД на Министерство на вътрешните работи – Велико Търново;
 5. ТД на Национална агенция за приходите – Велико Търново;
 6. Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново;
 7. Община Велико Търново;
 8. Община Горна Оряховица;
 9. Община Елена;
 10. Община Златарица;
 11. Община Лясковец;
 12. Община Павликени;
 13. Община Полски Тръмбеш;
 14. Община Свищов;
 15. Община Стражица;
 16. Община Сухиндол;
 17. Държавно горско стопанство Буйновци;
 18. Държавно горско стопанство Елена;
 19. Държавно горско стопанство „Болярка“ – Велико Търново;
 20. Държавно горско стопанство Горна Оряховица;
 21. Държавно горско стопанство Свищов;
 22. Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884“ – Велико Търново;
 23. ТД „Трапезица 1902“ – Велико Търново;
 24. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново;
 25. ИАРА, Рибарство и контрол – Велико Търново.