Учреден (дата според нормативен акт): 02.05.2001 г.

Със Заповед № РД 04-302/02.05.2001 г.

Дейност:

Областният експертен съвет по устройство на територията извършва консултативна и експертна дейност в зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение като подпомага областния управител при изпълнение на функциите, предоставени му със Закона за устройство на територията.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Снежана Кадиева – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Областно пътно управление Велико Търново;
 2. Представител на Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново;
 3. Представител на Регионална дирекция по горите Велико Търново;
 4. Представител на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;
 5. Представител на Регионална здравна инспекция Велико Търново;
 6. Представител на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Велико Търново;
 7. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново;
 8. Представител на Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново;
 9. Представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“;
 10. Представител на „Геозащита Плевен“ ЕООД;
 11. Представител на Община Велико Търново;
 12. Представител на Община Горна Оряховица;
 13. Представител на Община Елена;
 14. Представител на Община Златарица;
 15. Представител на Община Лясковец;
 16. Представител на Община Павликени;
 17. Представител на Община Полски Тръмбеш;
 18. Представител на Община Свищов;
 19. Представител на Община Стражица;
 20. Представител на Община Сухиндол;
 21. Представител на Съюз на архитектите в България, Дружество Велико Търново;
 22. Представител на Камара на архитектите в България, Регионална колегия Велико Търново;

23.Представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Велико Търново;

 1. Представител на Камара на строителите в България, Областно представителство Велико Търново;