Заяви по електронен път:

 • Среда за електронно връчване
 • Система за електронен обмен на съобщения
 • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Няма образец.

Информация за услугата:

Правно основание: чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

Постъпване на протокол заедно с приложенията към него от заседание на общинския съвет. Извършва се проверка за законосъобразност на решенията от протокола на общинския съвет.

При установяване, че решение от протокола не е в законоустановената форма, не е прието от компетентен орган, нарушени са материалноправните или административно-производствените правила се изготвя заповед, в 7 дневен срок от получаване на протокола, с която решението се връща за ново обсъждане в общинския съвет или в 14 дневен срок се издава заповед за оспорване на решението пред Административен съд – Велико Търново.

Срок за предоставяне: В 7 дневен срок от получаване на протокола, се издава Заповед с която решението се връща за ново обсъждане в общинския съвет или в 14 дневен срок се издава заповед за оспорване на решението пред Административен съд – Велико Търново.
Образци на формуляри:

Няма образец.

Начини на заявяване:
 • Със заявление в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: Няма
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължат държавни такси
Контрол: Няма административен орган, на когото да са предоставени правомощия по осъществяване на контрол.
Обжалване: -
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;
 • В Системата за сигурно електронно връчване.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: