СРОК НА ВАЛИДНОСТ ДО 17.30 ЧАСА НА 19.09.2022 Г.

 

Обявление за конкурс за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция АПОФУС на Областна администрация Велико Търново

 

Заявление за участие в конкурс, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС: ТУК

Декларация по чл. 17_ал. 3_т. 1 от НПКМДС: ТУК