Да се организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, актувани с АпДС № 4652/17.05.2016 г. и находящи се в административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2

Да се организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, актувани с АпДС № 4652/17.05.2016 г. и находящи се в административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2

Read more