Заповед за провеждане на електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти

Заповед за провеждане на електронен търг чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл.3а от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, достъпна на електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

Read more

Заповед за организиране и провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот – частна държавна собственост: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10447.513.29.1.12 по КККР на гр. Велико Търново, представляващ I етаж /определен по одобрен арх. проект/ с полезна площ 247.50 кв. м., актуван с АДС № 2000а/20.04.1965 г., находящ се в сградата на…

Read more