Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: I етаж /определен по одобрен арх. проект/ с площ от 231,00 (двеста тридесет и един) кв.м., находящ се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ №2, актуван с АчДС № 2000а/20.04.1965 г.

Read more