Презентация на тема: „Наводнения и речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново, попадащи в район със значителен потенциален риск от наводнения“ представи заместник областният управител Огнян Стоянов на екологичен форум.
Събитието се проведе в община Горна Оряховица и на него се коментира реализирането на проект за подобряване качеството на водата в р. Дунав и нейните притоци.
„На територията на област Велико Търново са определени шест района със значителен потенциален риск от наводнения“, се казва в презентацията на заместник областния управител Огнян Стоянов.
Това са:
1. от река Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла са определени 6 участъка с висока степен на риск от наводнения;
2. от река Росица при с. Ресен са определени 11 участъка с висока степен на риск;
3. от р. Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица са определени 19 участъка с висока степен на риск;
4. от р. Еленска при гр. Елена са определени 2 участъка с висока степен на риск;
5. от река Голямата река при гр. Стражица са определени 4 участъка с висока степен на риск;
6. от р. Ломя при с. Бутово са определени 2 участъка с висока степен на риск.
При евентуално речно наводнение за област Велико Търново ще бъдат засегнати 3 594 души на 2812,11 дка жилищна територия, предупреди Огнян Стоянов.
Той припомни, че със Заповед № РД-06-03-6/09.08.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново е назначена Междуведомствена комисия с оглед необходимостта от изготвяне на “Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022 – 2024 г.”.
Комисията имаше за задача да извърши оглед на участъци от речни легла с намалена проводимост, предложени от Общините на територията на областта, да изготви констативен протокол от извършената проверка, да приоритизира участъците и да определи видовете работи за почистване и количествата им /обема/ за всеки участък по отделно.
Въз основа на направените огледи на всеки един от предложените участъци от речни легла с намалена проводимост на територията на областта са определени количества и видове работи, които следва да бъдат предприети за възстановяване на нормалната проводимост на реките с цел намаляване риска от наводнения.
Представените от Общините на територията на област Велико Търново количествено-стойностни сметки са предварителни и в тях са включени средства за изготвяне на окончателни Проекти. Единствено изготвеният от Община Велико Търново инвестиционен проект „Инвестиционни проекти за обекти – брегозащитни мероприятия и почистване на реки на територията на община Велико Търново“ е актуализиран за целите на програмата и е в готовност да бъде изпълнен при бъдещо финансиране.
Участъците с намалена проводимост на територията на област Велико Търново са 19 на брой, каза още в презентацията си зам. областният управител Огнян Стоянов.