Областният управител оспорва пред Административен съд – Велико Търново решение №509 от 31 март тази година на Общински съвет Павликени. До това се стигна, след като решението беше върнато за ново разглеждане на сесия на 28 април. То предвижда продължаване на започната процедура по промяна предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху общински имоти, попадащи в обхвата на Специализиран подробен устройствен план – План за застрояване. Решението касае инвестиционно намерение на „Петрургия“ – ЕООД, гр. София за добив на неметални полезни изкопаеми.

Предложението за изменение на върнатото за ново обсъждане Решение № 509/31.03.2022 г. със Заповед № ОА04-3480/18.04.2022г., на Областен управител на област Велико Търново е включено в дневния ред на заседанието от 28.04.2022 г. като последна точка 4.6.

Същото е обсъдено в Постоянната комисия по Общинска собственост, земеделие и гори, както и в Постоянната комисия по Административно-правни въпроси, обществен ред и законност. При проведеното гласуване и двете комисии не приемат така направеното предложение от страна на кмета на община Павликени.

Видно от ст. 27-29 от Протокол № 42 на Общински съвет – Павликени е подложено на гласуване изменение на Решение № 509 по Протокол № 40 от заседание, проведено на 31.03.2022 г.

В залата са присъствали 18 общински съветници от общо 21. Извършено е поименно гласуване на проекта на решението, като с 1 „ЗА“, 4 „ПРОТИВ“, 12 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Общински съвет – Павликени взема следното: Решение № 546, относно: Връщане за ново обсъждане от Областен управител на Област Велико Търново Решение № 509 по Протокол № 40 от заседание на Общински съвет – Павликени, проведено на 31.03.2022 г., на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, РЕШИ: НЕ СЕ ПРИЕМА!

Общински съвет – Павликени на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА се произнася с Решение № 546, с което фактически не приема изменението на Решение № 509/31.03.2022 година.