Над 48 млн. лв. са заделени от държавния бюджет за реализация на регионалните програми за заетост през 2022 г., което е 4 пъти повече в сравнение с предходната година. Само за област Велико Търново предвидената сума е 1 246 956 лв., стана ясно по време на комисия по заетостта към Областния съвет за развитие, председателствана от заместник областния управител доц. д-р Соня Будева. На заседанието присъстваха представители на десетте общини от региона, дирекциите „Бюро по труда“, както и работодателски организации. Бяха обсъдени регионалните програми за заетост, като се очаква те да стартират в областта от 9 юни тази година и да продължат шест месеца – до 8 декември.

В обхвата на целевата група ще бъдат включени регистрирани в Бюрата по труда лица: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 годишна възраст с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хора с увреждания и др.

Целта е работни места да се разкрият във всички населени места от областта, като за първи път програмите могат да осигуряват заетост в дейности, свързани с осигуряване на грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани с държавни или европейски средства, включително Механизма за личната помощ.

На всяко разкрито работно място по регионалните програми могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните шест месеца, обясни заместник областният управител доц. д-р Соня Будева. И подчерта новия момент за тази година – в програмите ще бъдат включени и представители на частния сектор, които също ще наемат хора. Общо в страната е планирана заетост на 9 150 лица, като за Великотърновска област ще бъдат обхванати над 246 лица на пълен работен ден. Общините обаче могат сами да решават дали да назначат например 30 души на пълен работен ден, или 60 – съответно на четиричасов, уточни доц. Будева. Заместник областният управител представи методика, според която са разпределени бройките към общините. Методиката се базира на три критерия – броя на населението на общините, средно годишния брой безработни лица и равнището на безработицата средно годишно в проценти. Предстои общините да представят становища дали ще могат за реализират съответните бройки и ако не – да се направят преразпределения. Предложението е за общините В. Търново и Г. Оряховица да бъдат реализирани по 31 работни места, по 29 за общините Свищов и Стражица, по 26 за Павликени и Полски Тръмбеш, 20 за Златарица, 19 за Елена и по 14 за общините Сухиндол и Лясковец.

Разходите за заплати и осигуровки за едно работно място на пълен работен ден месечно са 846, 46 лв. Т.е. наетите лица ще получават трудово възнаграждение от 710 лв. месечно при пълен работен ден и 4,29 лв. почасово трудово възнаграждение. В срок до 20 май тази година регионалните програми за трудова заетост трябва да бъдат представени в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване.