РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на пускова станция „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на компресорна станция „КС Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен” и кранов възел „ПрС Нова Върбовка“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, на територията на област Велико Търново, подробно описани в Решение № 116 на Министерския съвет от 2020 г.

С Решение № 312 на Министерския съвет от 2018 г. Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” е определен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имоти – частна собственост се осигурява от „Булгартрансгаз“ ЕАД.