ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уведомявам Ви, че Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, се нуждае от изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална тръжна цена на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: дворно място с площ от 1260 (хиляда двеста и шестдесет) кв.м., съставляващо УПИ XXII-28, кв. 20 по…

Read more