Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 208 с площ от 16,70 кв.м., находяща се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ №2, ет. 2, актувана с АчДС № 2000а/20.04.1965 г

Read more