В публикацията си: “Земеделец иска да си полива царевицата с над 1 млн. кубика вода близо до дренажни кладенци на безводни села” от сряда 17 януари, т.г., брой 11  Областният всекидневник “Борба” не ме е търсил за мнение или коментар в качеството ми на Областен управител.

В статията има неточности и неверни внушения по повод на които заявявам, че няма да допусна спекулации по отношение на институцията, която представлявам, както и същата да бъде замесвана в опити за правене на политика.

В публикацията е посочено, че Областният управител е върнал решение на Общински съвет Велико Търново за преразглеждане, но основанията за връщането са различни, спрямо написаното.

Решението е върнато по процедурни причини и има законоустановен срок, в който то може да бъде преразгледано на извънредна сесия на Общински съвет Велико Търново.

Ето и фактите:

Великотърновски общински съвет приема Решение № 47/21.12.2023 г по Протокол № 4 от проведеното заседание на 30.12.2023 г., в три точки, с които дава предварително съгласие за промяна на предназначението и учредяване на ограничени вещни права на части от имоти публична общинска собственост и възлага на юридическото лице да извърши за своя сметка всички процедури.

Водовземанията, цитирани в статията, не са предмет на контрол от страна на Областен управител, а само процедурата по промяна на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху общински имоти.

При осъществяване на контрол за законосъобразност на административния акт е установено, че един от имотите, предмет на решението, е с начин на трайно ползване: пасище, поради което е следвало Общинският съвет да спази и процедурата разписана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за неговото прилагане по отношение на промяна на предназначението на имота и учредяване на ограничени вещни права.

Общинският съвет не е съобразил, че за да бъде прието решение от този вид, то следва да отговаря кумулативно на изискванията, регламентирани в правната норма на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

От материалите, послужили за приемане на решението, не се установява да са изискани данни за наличието, респективно поддържането на резерв от постоянно затревени площи, както и налице ли е недостиг от земи за нуждите на животновъдството. Т.е. решението на Общинския съвет е взето в противоречие с изискването на  чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ.

Колективният орган на местното самоуправление е следвало да се позове на правната норма на чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ, която дава възможност само в случаите по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ върху мерите и пасищата да се учредяват ограничени вещни права и сервитути. Общински съвет Велико Търново е определил срок на валидност единствено на предварителното съгласие за промяна на предназначението на имотите по т. 1, но не е определил срок на валидност на предварителното съгласие за учредяване на ограничени вещни права по т. 2 от решението.

Решение № 47 е върнато  на 10.01.2024 г. за ново обсъждане с моя заповед № 223 от 10.01.2024 г. единствено в частта на т. 1 и т. 2, по отношение на поземлен имот с идентификатор № 62517.197.6 – пасище, поради неспазване на процедурата. В останалата си част решението е законосъобразно и е влязло в сила.

При преразглеждане на частта от върнатото решение Общинският съвет следва да предостави информация, дали са спазени нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и не съществува недостиг от земи за нуждите на животновъдството, както и да определи срок на предварителното съгласие за учредяване на ограничени вещни права по т. 2.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА административният акт не влиза в сила и трябва да бъде разгледан в 14-дневен срок от получаването му, а именно до 24.01.2024 г. Предвид нормативното изискване Общински съвет Велико Търново следва да насрочи извънредна сесия преди тази дата и да преразгледа решението. Общинският съвет разполага с правна възможност да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Ако не бъде преразгледано в срок Областен управител следва да предприеме действия по оспорване на решението пред Административен съд – Велико Търново до 31.01.2024 г.

При изпълнение на законовите ми правомощия за осъществяване на обективен контрол за законосъобразност върху решенията на Общинските съвети на територията на областта се ръководя от основните принципи на законност, безпристрастност, равнопоставеност и политическа неутралност.

На 17.01.2024 г. съм изпратил до всички председатели на Общински съвети на и кметове на Общини в област Велико Търново писмо № ОА04 – 433 с указания, които да им помогнат при подготовката и приемането на законосъобразни решения. Целта е да бъдат отстранени евентуални процедурни неточности при осъществяване дейността на Общинските съвети.

Предвид предстоящото приемане на бюджетите на общини за 2024 г. съм указал приложимия специален ред и основните стъпки за съставяне, обсъждане и приемането им.

В качеството си на Областен управител ще подкрепя всяко едно предложение за оптимизиране и подобряване координацията между мен и органите на местната администрация и местното самоуправление на  територията на област Велико Търново.

Инициирал съм провеждане на няколко периодични срещи с кметовете на общините и председателите на общинските съвети с цел създаването на успешен подход за споделяне и прилагане на устойчиви добрите практики.

Ивайло Здравков

Областен управител