Областният съвет за намаляване на риска от бедствия прие на заседание Областния план за защита от бедствия. То се проведе в Гербовата зала на Областна администрация и бе водено от областния управител Ивайло Здравков.

Областният план за защита от бедствия определя целите и връзката с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия до 2030 г. и, опасностите и рисковете от бедствия на територията на Великотърновска област, мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия, мерките за защита на населението. Той указва разпределянето на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки, средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите, начина за взаимодействия между съставните части на единната спасителна система, реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при опасност или възникване на бедствие, реда за обявяване на „бедствено положение“, мерките за възстановяване и т.н.

Целта на Областния план е да се осигури ефективно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра комуникация, укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, участващи в защита при бедствия на територията на областта,  намаляване не рисковете от природни, или причинени от човека опасности и др.

Планът се прилага в случай на опасност или възникване на бедствие на част от територията на област Велико Търново или на територията на цялата област. Той касае 9 вида опасности – земетресение, наводнение, горски пожари, ядрена и радиационна авария, снегонавявания и обледеняване, свлачища, разлив на опасни вещества, човешки епидемии и пандемия, големи транспортни произшествия – автомобилни, въздушни и железопътни.