Междуведомствена комисия, председателствана от заместник областния управител Станислав Николов, коригира Количествено-стойностните сметки за речните участъци, включени в първи и втори планов период на „Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022-2024 г.“

В първия планов период – 2022 г. влизат:

Участък от река Янтра в землището на село Първомайци при мост на път II -53 Поликраище – Елена. Предвидени са изсичане на дървета и храсти с дебелина до 10 см. върху наносите, транспортирането им, изкопи и разриване с булдозер на разкопаната земна маса.

Участъка от река Росица в землището на село Росица, започващ около 200 метра преди стоманобетонния мост

Участък от река Веселина в землището на село Тодювци, в района на мост на пътя между селата Тодювци и Багалевица

Участък от река Янтра при моста, свързващ с. Горски солен Тръмбеш и с. Върбица

Участък от р. Янтра – 200 метра преди стоманобетонния мост на ул. „Сан Стефано“, който води към „Карателектроник“ АД

Във втори планов период – 2023 г. влизат:

Два участъка от река Бебровска в землището на село Беброво, преди и след моста на път II -53 Елена – Сливен

Участъка от р. Янтра с дължина 450 метра след каменния мост за кв. „Света гора“ по течението на реката при ул. „Г. Цамблак“ във Велико Търново.

Участък от р. Елийска извън урбанизираната територия на гр. Полски Тръмбеш и с. Каранци посока р. Янтра, който включва два подучастъка.

Участък от р. Джулюнска под съществуващия масивен бент

Речен участък южно от село Совата в близост  до мостово съоръжение на път III – 407

Участък, намиращ се северно от село Царевец в посока „Паметниците“ край Свищов

Участък от коритото на р. Стара река в землището на с. Кесарево