Започна изплащането на обезщетенията за имотите, отчуждени с Решение на Министерски съвет №211 от 7 април 2022 г., свързани с изграждането на Автомагистрала „Хемус“. Решението засята имоти в землищата на община Павликени: град Павликени и селата Дъскот, Паскалевец и Патреш; община Велико Търново – селата Дичин, Никюп и Ресен; община Полски Тръмбещ – селата Куцина , Стефан Стамболово и Поски Сеновец. Отсечката представлява „Лот 6“ на магистралата.

Правоимащите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Велико Търново, който се намира на площад „Център“ №2, стая 201 следните документи :

I За физически лица

 1. Заявление по образец;
 2. Скица на имота – оригинал;
 3. Документ, удостоверяващ правото на собственост /напр. решение на съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт, партида на имот от горски фонд, съдебно решение и др./ – нотариално заверено копие;
 4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственика на имота се представлява от друго лице) – оригинал;
 5. Удостоверение за наследници, издадено до 6 месеца преди датата на подаване на настоящото заявление  – оригинал/при необходимост/;
 6. Актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;
 7. Удостоверение за лична банкова сметка – оригинал;
 8. Влязло в сила съдебно решение, вписано в съответната служба по вписвания – оригинал, ако е приложимо;
 9. Декларация по образец № 1, за необжалване на отчуждителния акт;
 10. Декларация по образец № 4, относно  наличието на съпружеска имуществена общност за подлежащия на обезщетяване имот /при необходимост/;
 11. Декларация по образец № 3 за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

II За юридически лица

 1. Заявление по образец;
 2. Скица на имота – оригинал;
 3. Документ, удостоверяващ правото на собственост /напр. решение на съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт, партида на имот от горски фонд, съдебно решение и др./ – нотариално заверено копие;
 4. Актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;
 5. Удостоверение за банкова сметка – оригинал;
 6. Влязло в сила съдебно решение, вписано в съответната служба по вписвания – оригинал, ако е приложимо;
 7. Декларация по образец № 2, за необжалване на отчуждителния акт.

На лицата, при които липсват изискуеми документи се изпращат писма с указания за отстраняване на пропуските.

За отчуждените имоти са предвидени общо 3 128 098,50 лв.

Напомняме, че тече изплащане на обезщетения и за имотите в землищата на с. Връбовка, с. Бутово и гр. Павликени в община Паликени, както и землището на гр. Сухиндол, които са в обхвата на „Лот 5“ на АМ „Хемус“. До момента на правоимащи за този лот са изплатени 515 888,67 лв.

Документите за изплащане на Лот 5 и Лот 6 са достъпни на сайта на областна администрация ВТ www.vt.government.bg , както и в Центъра за административно обслужване.

Документи се приемат както на място, така и по пощенски път или чрез лицензиран пощенски оператор.

За суми до 1 000 лв. плащанията могат да се осъществят и на каса, а за суми, надвишаващи 1 000 лв. – само по банков път.

 

Снимка: Интернет