Първа работна среща по изготвяне на областна карта на социалните услуги се проведе в Гербовата зала на областната администрация във Велико Търново. В нея участваха началникът на Регионалната служба „Социално подпомагане“ Анжела Досева, директорът на “Социално подпомагане” – Велико Търново Мая Пешева – Владкова, кметовете на Общините Горна Оряховица и Елена – инж. Добромир Добрев и инж. Дилян Млъзев, представители на десетте общини от региона, както и експерти от областна администрация.

Срещата откри областният управител инж. Георги Гугучков. Той подчерта, че целта на заседанието е да се дадат указания за улесняване процесите на планиране на социалните услуги в общините, както и да се уеднаквят действията и координациите между областната и общинските администрации, Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения.

Заместник областният управител Петя Райкова обобщи, че към момента шест от общините вече имат изготвен анализ за потребността от социални и интегрирани здравно-социални услуги и планирането им на областно ниво. Това са Лясковец, Елена, Стражица, Свищов, Златарица и Велико Търново, като останалите ще трябва да представят своите анализи до края на месеца.

Г-жа Анжела Досева поясни, че след изготвяне на областните карти предстои да се направи национална карта на социалните услуги. Картирането е съобразено с данните от последното преброяване на населението, което се проведе през месец октомври 2021 година. На база на критериите брой на населението, брой на хората с увреждания, брой на децата до 18 годишна възраст, брой на хората в трудоспособна възраст и т.н. ще се преценява дали в съответните области и общини има нужда от разкриване или закриване на даден вид социална услуга, които се финансират от държавата.

След като общините бъдат готови със своите анализи ще бъде сключено споразумение или друг еквивалентен протокол между всички кметове на общините в областта за взетите решения и поетите ангажименти.