Общо 59 броя жалби и сигнали е разгледала през 2022 г. Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана към Областна администрация Велико Търново. За периода Комисията е заседавала 20 пъти като към 31 декември миналата година има 6 броя неприключили преписки, работата по които продължава.

В зависимост от характера на изложените в жалбите факти и обстоятелства, Областен управител на област Велико Търново е изисквал становища от компетентните органи, организирал е междуведомствени комисии, извършвал е проверки на място чрез сформирани работни групи като своевременно е уведомявал жалбоподателите за предприетите действия и за реда за решаване на поставените проблеми.

Основно разгледаните сигнали за миналата година са били насочени срещу действията или бездействията на общините и кметствата от областта, както и такива, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и организациите, предоставящи комунални услуги. Част от жалбите засягат проблеми, свързани с некачествено извършени ремонти на улици, както и проблеми с водоснабдяването в различни населени места на областта.

В голяма част от жалбите гражданите на областта посочват следните проблеми: отглеждане на животни при несъобразени ветеринарномедицински изисквания, нарушаване на обществения ред, нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, неправомерна сеч на гори, незаконен дърводобив и др.

Всяка разгледана жалба или сигнал от Комисията е описана в протокол както следва: входящ номер, подател и адрес, проблем, отговорен служител, сезиран компетентен орган и предприети мерки.

За проблемите, посочени в жалбите и сигналите, Областен управител е изисквал извършване на проверки и даване на становища от компетентните органи – кметовете на общините от областта, директорите на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на територията на областта, а именно – ОД МВР, Областна дирекция „Земеделие“, Областна дирекция по безопасност на храните, РИОСВ, РЗИ, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, „ВиК Йовковци“ ООД и др.

Като сигнали с обществено значим интерес могат да се посочат:

  1. Сигнал относно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в землището на с. Драганово и увреждане на местообитания на видове, обект на опазване в защитена зона „Река Янтра“.
  2. Сигнал с предложение за подобряване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в общините В. Търново, Г. Оряховица и Павликени.
  3. Жалба относно проблеми с уличната настилка, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и замърсяване на чешмите в с. Първомайци.
  4. Жалба относно проектиране на кафе-аперитив „Асти“ и кафе-аперитив „Папагала“ в гр. В. Търново.
  5. Жалба с подписка от жители на гр. Златарица за системно нарушаване на обществения ред, заплахи и непристойно поведение на лица от с. Градец, община Котел, пребиваващи на територията на гр. Златарица.
  6. Сигнал относно инвестиционно намерение на „Петрургия“ ЕООД.
  7. Сигнал от Омбудсмана на Република България, с което в Областна администрация е препратен сигнал от граждани на В. Търново и Павликени относно водопроводните мрежи и водоподаването.
  8. Сигнал относно налагане на режим на водоподоването вс. Българско Сливово

 

Всички решения на Комисията са обявени в интернет страницата на Областен управител Велико Търново – http://www.vt.government.bg/ в раздел „Съвети и комисии“. Взето е решение за създаване на регистър на постъпилите жалби с цел проследяемост на движението на преписките.