Трета национална кръгла маса по проекта „Индекс на местната система за почтеност в България“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ се проведе в Гербовата зала на Областна администрация Велико Търново. Форумът откри областният управител инж. Георги Гугучков, който приветства участниците и подчерта, че темата на дискусията е чувствителна за всички граждани, но и за представителите на държавната и общинските администрации. Той изтъкна, че ролята и значението на Областната управа за взаимодействието между публичните институции и съществуващите в региона обществено-икономически субекти е ключова.

В дискусията участваха заместник областните управители Петя Райкова и Станислав Николов, главният секретар на Областна администрация доц. Цанко Стефанов, експерти, представители на местните власти, гражданското общество и бизнес организации от общините, които са областни центрове в Северна централна и Североизточна България.

Пред тях изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов каза, че основната цел на инициативата е да допринесе за развитие на капацитета на институциите на местно ниво, чрез укрепването и развитието на устойчиви политики за добро управление и превенция на корупцията. Основен фокус на инициативата е изследване и оценки на системите за почтено публично управление на местно ниво. Беше представен доклад  – ежегоден индекс на местната система за почтеност в България, който оценява девет основни институции по три измерения – капацитет, роля и вътрешно управление. Беше установено, че местната власт все още държи ниско ниво на публичност и отчетност при извършване на проверки от контролните звена на общините, а нето една община не прилага оптимален модел за защита на служители, които докладват за нередности.

В работата на общинските съвети като най- съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху работата на кмета и общинската администрация. Дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговарят на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях общинските съветници и постоянните комисии функционират в режим на почти пълна анонимност и безотчетност. При оценка работата на кметовете показателят с най-ниска стойност остава почтеността.

Подобни кръгли маси ще се проведат и в други региони на страната.