Със своя заповед от 14 ноември т. г. областният управител инж. Георги Гугучков върна решение №877 на Общинския съвет в Свищов от заседанието му на 27 октомври.

С решението се дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, за срок от пет години, на общински имот за спортна и тренировъчна дейност на сдружение Годжу карате клуб „Алеко“ срещу определен месечен наем.

Общинският съвет се е позовал на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Отдаването под наем на общински имоти обаче, които са спортни обекти, се извършва по реда на Закона за физическото възпитание спорта, а в решението липсва реда за отдаване под наем. Т.е. с приетото решение съветниците са нарушили Закона за физическото възпитание и спорта. То е върнато за ново разглеждане и коригиране.