Областният управител инж. Георги Гугучков приветства организаторите и участниците на Научна конференция на тема „Актуални проблеми на сигурността“. Форумът се проведе в НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново и в нея участват повече от 100 учени, преподаватели, експерти, курсанти и студенти. Сред официалните гости бе и областния управител на Бургас проф. д-н. Мария Нейкова.

Конференцията бе открита от бригаден генерал Иван Маламов, началник на ВНУ. Той подчерта, че мисията на лидерите в Българската армия е да търсят диалог и новаторски идеи, с които да дават адекватни решения на съвременните сложни и често изненадващи ситуации.

Областният управител инж. Георги Гугучков също поздрави участниците:

„Уважаеми бригаден генерал Маламов,

Уважаеми организатори и участници в Научната  конференция на тема:

„Актуални проблеми на сигурността“,

Поздравявам Ви за инициативата да фокусирате интереса и потенциала на научната общност за дискусия относно аспектите на сигурността и отбраната.

Съвременният свят е изправен пред редица предизвикателства, рискове и заплахи и затова темата за сигурността е от стратегическо значение.

Сигурността е широкоспектърно състояние и може да се отнася, както към развитието на всяка една демократична държава и общности от такива, така и към живота и здравето на всяка отделна личност.

Високата степен на сигурност на гражданите, общността, страната и света гарантира тяхното благосъстояние. Тя е основна предпоставка за устойчив растеж на жизнения стандарт, доходите, възможностите за образование, лична и професионална реализация на всеки член на обществото.

Затова е от първостепенна важност да се анализират рисковете и заплахите пред сигурността, да се начертаят стратегии за превенция и визия за преодоляването на опасностите, каквито са целите на настоящата научна конференция.

Войната във всичките й измерения, тероризмът, бедствията, авариите и катастрофите, климатичните промени, демографският проблем в нашата страна, дори преобръщането на ценностите са все реални заплахи, които стоят на дневен ред пред модерните хора и общества на 21 век.

Само когато ги изучим, опознаем и анализираме, ще можем успешно да им се противопоставим и да минимализираме рисковете от тях. Затова приветствам провеждането на форуми като днешната конференция и пожелавам ползотворна работа на всички Вас. Успех!“

Снимки: Йордан Бъчваров