Нова информационна система за предаване и приемане на оповестителни сигнали за различните видови бедствия, аварии и катастрофи предстои да бъде въведена в област Велико Търново. За целта в Областна администрация беше организирано обучение на служители от дежурните части на областната и общинските администрации, както и на IT администраторите от експерти на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при МВР.

Новата система е разработена на база Географската информационна система „Управление на кризи“ на министерството. Тя дава възможност за визуализиране върху географска среда на предадените и приети оповестителни сигнали, включително и звукова сигнализация. Целта е да се замени физически и морално остарялата Автоматизирана система за оповестяване, разработена през средата на 70-те години на миналия век, но от експлоатация няма да бъдат снети сиренните системи.

Обхвата на новата система е до общинските административни центрове, като за преносна среда се ползва интернет. До момента тя е внедрена в областните и общински администрации на Русе, Видин, Враца, Монтана и Хасково, а в Бургас е в процес на внедряване.

В област Велико Търново предстоят двумесечни тренировки и обучение на оперативните дежурни към Областния и Общинските съвети по сигурност, след което системата ще бъде въведена в експлоатация.