Със заповед № ОА04-6997/09.08.2022 г. областният управител върна решение на Общински съвет Лясковец. Решението е от заседание, проведено на 28 юли тази година и с него се дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за предоставяне на павилион с площ 41,51 км. м.

Теренът се намира в североизточната част на урегулиран поземлен имот за озеленяване в кв. 47 по Подробния устройствен план на село Джулюница, община Лясковец.

При приемане на решението Общинският съвет не е съобразил, че имотът, предмет на същото, представлява публична общинска собственост.

Правните основания, посочени от Общинския съвет в Лясковец регламентират реда и начина за отдаване на имоти – частна общинска, а не публично общинска собственост, се казва в мотивите, с които решението е върнато. Това разминаване представлява съществено нарушение и прави решението незаконосъобразно.

Върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да бъде разгледано от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.