Република  България

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изх. № ОА04-6782

 

03.08.2022 г.

 

ДО:

 

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

e-mail: contact@promeni.bg

e-mail: Yordan.terziyski.pp@gmail.com

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
e-mail: paunov@gerb.bg

 

ПАРТИЯ  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
e-mail: chairman@dps.bg

 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

1000, гр. София, Район Възраждане,
ул. „Позитано“ № 20, п.к. 382

e-mail: bsp@bsp.bg

 

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

гр.София, район Триадица

пл.“България“ №1, НДК, зала 12

e-mail: office@pp-itn.bg

 

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,
e-mail: team@demokrati.bg

 

ПАРТИЯ  „ВЪЗРАЖДАНЕ
e-mail: vazrazhdane@vazrazhdane.bg

 

 

 

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИ

 

Относно: Консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври  2022 г., за 04 МИР Велико Търново

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

        

С Указ № 213 , обн. в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г., на Президента на Република България, на 02 октомври 2022 г. са насрочени избори за Народно събрание.

Областните управители на основание чл.60, ал.1, предложение първо и чл.60, ал.2 от Изборния кодекс провеждат консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание, а именно с: коалиция „Продължаваме промяната“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, партия „ДПС“, коалиция „БСП за България“, партия „Има такъв народ“, коалиция „Демократична България-Обединение“ и партия „Възраждане“, като в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

В тази връзка, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение 1198-НС/02.08.2022г.,  каня Вас или Ваш упълномощен представител на 06 август 2022г. /събота/ от 10:00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, за провеждане на консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Четвърти изборен район – Великотърновски.

При провеждане на консултациите, на основание чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, партиите и коалициите представят:

 1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
 2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 08.2022 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция. По изключение е допустимо представянето на удостоверение, издадено по-рано.
 3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома). В случай, че документът е издаден на чужд език, същият се представя с легализиран превод на български език;
 5. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. /Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия/.
 6. 6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /приложение към решението/.

Документите, посочени по-горе, с изключение на т.4, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.

Горепосочените документи остават неразделна част към протокола от проведените консултации и се изпращат ведно с последния от областен управител на Централната избирателна комисия.

При изготвяне на предложенията, моля да имате предвид, че съгласно чл. 61 от Изборния кодекс, съставът на РИК за Четвърти изборен район – Великотърновски е както следва:

 1. Състав на Районна избирателна комисия:
 • Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.
 • Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.
 • Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 • Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК.
 1. Общ брой членове на РИК – Велико Търново – 13 членове /съгласно чл.61, ал.4, т.1 от Изборен кодекс/, в това число председател, двама заместник-председатели и секретар.

2.1. При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции  в 47-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 01.08.2022 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция;

 1. Изисквания към членовете на Районната избирателна комисия – Съгласно чл. 65 от Изборния кодекс за членове на РИК се назначават лица, които:
  • са български граждани;
  • са навършили 18 години;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  • не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
  • владеят български език;
  • са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по т. 3.1- т. 3.6  се установяват с декларация, а по т. 3.7 – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома). Лицата, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на закона за висшето образование /обн., ДВ., бр.112 от 27.12.1995г./, както и лицата, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по…“ до 25.05.2007г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование /ДВ,бр.41 от 2007г./ се приравняват на лица, притежаващи висше образование на основание §32, ал.2 и ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование /обн., ДВ, бр.41 от 2007г./ във връзка с §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.

Препоръчително е членовете на РИК да са юристи. РИК осъществява правомощията си от назначаване с решение на Централната избирателна комисия до 14 дни след произвеждане изборите за народни представители.

 1. Статут на членовете на РИК- съгласно чл. 62, 66 от Изборния кодекс.

 

Уведомявам Ви, че следва да се съобразите с Решението на ЦИК-София за провеждане на консултации за състав на РИК след неговото публикуване на интернет страницата на ЦИК.

Поканата за насрочване на консултации за определяне на състав на РИК и съобщението за насрочени консултации на 06.08.2022 г. от 10:00 ч. в „Гербова зала” в Областна администрация-Велико Търново, находяща се в гр. В.Търново, пл. „Център” № 2 са публично оповестени на интернет страницата на Областен управител на адрес: http://www.vt.government.bg, в раздел „Обяви“, секция „Съобщения“ и в раздел „Избори“, секция „Съобщения и актове на Областен управител” .

Съобщението е оповестено на таблото за съобщения на партерния етаж в сградата, както и на страницата на Областна администрация-Велико Търново във Фейсбук.

 

 

 

 

 

С уважение,   

 

ОГНЯН СТОЯНОВ /П/

За Областен управител на                                                                                                   

област Велико Търново

/Съгласно Заповед № РД01-02-08/20.07.2022 г.

на Областен управител на област Велико Търново/