С Указ №213, обн. В ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г., на Президента на Република България, на 02 октомври 2022 г. са насрочени избори за Народно събрание.

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №1198-НС от 02 август 2022 г. на Централна избирателна комисия, на 06 август 2022г. /събота/ от 10:00 часа, в „Гербова зала” на Областна администрация – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Център 2, ще се проведат консултации за определяне на състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Четвърти изборен район – Великотърновски.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Тези партии и коалиции имат право да правят предложения за членове на РИК само в условията на чл. 61, ал. 7 от Изборния кодекс.

Участниците в консултациите, имащи право да правят предложения за членове на РИК, представят документите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, а имено:

1.Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

  1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.08.2022 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  2. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  3. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);  случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
  4. Предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  5. Декларация за съгласие по чл. 60, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и декларация, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс /чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс/.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

 

ОГНЯН СТОЯНОВ /П/

За Областен управител на

област Велико Търново

(съгл. Заповед №РД-01-02-08/20.07.2022г.)