Започва изплащането на паричните обезщетения за имоти в землищата на гр. Сухиндол, гр. Павликени и селата Върбовка и Бутово, засегнати от обект „Автомагистрала Хемус“ , съобщи областният управител Людмила Илиева. Тя уточни, че решението за това е от 16 ноември миналата година на Министерски съвет, като за нашата област са предвидени 1, 457 559 млн. лв.

 

 

За целта е необходимо:

  1. Физическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Велико Търново следните документи:

1.1     заявление по образец;

1.2     скица на имота – оригинал;

1.3     документ, удостоверяващ правото на собственост /напр. решение на съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт, партида на имот от горски фонд, съдебно решение и др./ – нотариално заверено копие;

1.4     нотариално заверено пълномощно (в случай, че собственика на имота се представлява от друго лице) – оригинал;

1.5     удостоверение за наследници, издадено до 6 месеца преди датата на подаване на настоящото заявление  – оригинал /при необходимост/;

1.6     актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;

1.7     удостоверение за лична банкова сметка – оригинал;

1.8     влязло в сила съдебно решение, вписано в съответната служба по вписвания – оригинал, ако е приложимо;

1.9     декларация по образец № 1, за необжалване на отчуждителния акт;

1.10   декларация по образец № 4, относно  наличието на съпружеска имуществена общност за подлежащия на обезщетяване имот /при необходимост/;

1.11   декларация по образец № 3 за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

  1. Юридическите лица да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация – Велико Търново следните документи:

2.1     заявление по образец;

2.2     скица на имота – оригинал;

2.3     документ, удостоверяващ правото на собственост /напр. решение на съответната общинска служба по земеделие, нотариален акт, партида на имот от горски фонд, съдебно решение и др./ – нотариално заверено копие;

2.4     актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;

2.5     удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – оригинал;

2.6     удостоверение за банкова сметка – оригинал;

2.7     влязло в сила съдебно решение, вписано в съответната служба по вписвания – оригинал, ако е приложимо;

2.8     декларация по образец № 2, за необжалване на отчуждителния акт.

 

Документите по образец са достъпни на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново  https://vt.government.bg/ в Раздел Услуги – Административни услуги и дейности – Дейности/Процедури – П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново, както и в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Велико Търново  на адрес: гр. Велико Търново , пл. „Център“ № 2, ст. 201.