Със заповед №ОА04-4686/01.06.2022 г. областният управител  върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Горна Оряховица, с което собствеността на 12 поземлени имота / улици / от публична се сменя в частна общинска. Решение № 808 от заседанието на местния парламент от 19 май тази година е прието с 31 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.

 

Според мотивите на областния управител то е незаконосъобразно в своята цялост, тъй като е прието в противоречие с материалноправни разпоредби на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата. 11 от въпросните недвижими имоти са с начин на трайно ползване – второстепенна улица и един с начин на трайно ползване – кръстовище.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от същия закон, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. Ето защо, ако процесните имоти са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, общинският съвет има право да промени характера на собствеността.

 

В мотивите към решението обаче не са посочени доказателства, че въпросните поземлени имоти са престанали да задоволяват трайно обществени потребности от местно значение, а напротив – посочено е, че ще продължат да изпълняват обществени функции като улици, което означава, че ще продължат да обслужват местното население, което се придвижва по тях.

 

Имотите, които са предмет на решението на Общински съвет – Горна Оряховица, представляват пътища по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата и съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата са публична общинска собственост. Следователно те са от имотите, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, които са публична общинска собственост по силата на закона и съответно общинският съвет не разполага с правомощие да ги обяви за частна общинска собственост.

 

Съгласно императивните разпоредби на Закона за пътищата, общинските пътища са винаги публична собственост. В този закон не е предвидено общината да може да притежава пътища, които да имат статут на частна общинска собственост.

 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 808/19.05.2022 г. не влиза в сила и следва да бъде разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването на Заповедта на Областен управител.