Водата в зографницата и параклиса „Св. Георги“ на ул. „Никола Пиколо“ № 6 във Велико Търново е негодна за пиене и крие риск за ползвателите. Това алармира в писмо до Областна администрация и няколко други институции директорът на РЗИ в старата столица д-р Евгения Недева.

 

„В Регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново на горепосочения адрес няма вписан като обект с обществено предназначение водоизточник за питейно-битови цели, поради което не разполагаме с информация за вида и произхода на подземното водно тяло, ползвано в зографницата“, се казва в писмото. В него изрично се предупреждава, че ползването на вода от неконтролиран водоизточник, с претенции за лечебни свойства и лоши микробиологични и химични резултати по показатели с безусловно здравно значение крие здравен риск за ползвателите. Предвид получените резултати т.н. „жива вода“ не следва да се ползва за питейно-битови цели, в т. ч. пиене, миене, за контакт с кожа и лигавици и др.

 

„Във връзка с гореизложеното, моля да предприемете действия по компетентност за незабавно преустановяване подаването на вода от водоизточника в зографницата за питейно-битови нужди и предоставянето й на трети лица“, пише д-р Недева до Областна администрация, Басейнова дирекция „Дунавски район“, кмета на болярския град, Министерството на околната среда и водите, РУ на МВР и Окръжна прокуратура.

 

На 16.05.2022 г. от служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“ е извършена проверка в зографницата и параклиса „Св. Георги“ с пробонабиране от мястото на изтичане на водата. Изследваната водна проба не отговаря по микробиологични и химични показатели на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г.), както следва:

по показател Ешерихия коли – 5/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;

по показател колиформи  – 17/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;

по показател Ентерококи  – 1/100 КОЕ/ml, при норма 0/100 КОЕ/ml;

по показател нитрати – 60,82 mg/l, при норма (50 mg/l), съгласно протокол №402-ХВ, МБВ/20.05.2022 г. на ЛИК при РЗИ – Велико Търново.