Годишен бюджет в размер на 57 142 лв. за 2022 г. беше утвърден на заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

На заседанието, председателствано от областния управител Людмила Илиева, присъстваха представители на общините от областта, „Напоителни системи“ ЕАД в старата столица, „ВиК Йовковци“ ООД и експерти.

Членовете на общото събрание приеха отчета за дейността на Асоциацията, както и отчета за бюджет 2021 г. и одобриха подробната инвестиционна програма за настоящата година, като представителят на община Велико Търново се въздържа.