Областният управител върна за ново разглеждане решение № 509 от 31 март тази година на Общинския съвет в Павликени. С това решение се дава предварително съгласие за смяна на предназначението на селскостопански горски ведомствен път и се учредява вещно право на строеж на 3 309 кв. м. с пазарна оценка на вещното право в размер на 10 950,00 лв. Имотът касае инвестиционното намерение на „Петрургия“ – ЕООД, гр. София за добив на неметални полезни изкопаеми.

Мотивите на областния управител са, че имотът, предмет на решение на Общински съвет Павликени, не попада в обхвата на концесията (площта на находището и допълнителните площи, необходими за осъществяване на дейностите), поради което по отношение на същият не е приложимо изключението от общото правило регламентирано в чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост за учредяване на ограничени вещни права върху имот публична общинска собственост. В тази връзка колективният орган на местното самоуправление е приел незаконосъобразен административен акт в нарушение на Закона за общинската собственост.

В срок до 3 май тази година Общински съвет Павликени трябва да преразгледа решението си.

Припомняме, че с решение на Министерски съвет № 975 от 22.11.2012 г. е предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново на „Петрургия“ – ЕООД, София.

На 12.03.2013 г. е сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново между Министерски съвет на Република България(концедент) и „Петрургия“ ЕООД(концесионер).

С Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали (базалти), от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново са определени концесионните площи с размер 233 645.5 кв.м., индивидуализирана с координатните точки от № 1 до № 32, съгласно схема и координатен регистър в координатната система „1970 г.“ Като в тези граници концесионната площ включва:

  1. Площта на находище „Върбовка“ с размер 147 574 кв. м., индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 15 по външен кунтур на запасите, съгласно схема  и координатен регистър в координатната система „1970г.“
  2. Допълнителни площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.