Днес в Областна администрация – Велико Търново се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД с председател областният управител Людмила Илиева. На заседанието присъстваха представители на общините, членове на Асоциацията и представител на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1.Съгласуване Проект на Договор за възмездно доставяне на водни количества за питейно – битови нужди, чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на доставчик, и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ползвател.

2.Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.

След проведеното гласуване Общото събрание с 83,46 % ЗА прие решението по т.1 и с 22,07 % ЗА не прие решението по т.2. На основание Закона за водите Асоциацията ще върне за доработка бизнес плана на ВиК оператора, съобразено с мотивираните откази за съгласуване.