Днес, 07.12.2021 г. в Областна администрация Велико Търново се проведе работно заседание на Междуведомствена комисия, назначена със Заповед на Областния управител Георги Гугучков. Комисията бе свикана с цел да се приоритизират предложените участъци от речни легла с намалена проводимост по планови периоди и да се изготви проект за “Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за три планови периода 2022, 2023 и 2024 г.

Заседанието бе открито от председателя на комисията Станислав Николов – заместник областен управител, с разяснения относно задачата на настоящото работно заседание и представяне на информация за изготвените протоколи от извършените огледи, на предложените от общините на територията на област Велико Търново участъци от речни легла с намалена проводимост. След обсъждане, комисията предложи на областния управител 20-те участъци от речни легла с намалена проводимост, на територията на област Велико Търново, да бъдат включени в “Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022 – 2024 г.