Областният съвет за намаляване на риска от бедствия днес проведе извънредно заседаниеОбластният съвет за намаляване на риска от бедствия днес проведе извънредно заседание. Участие в него взеха представители на всички общини в област Велико Търново и представители на институции, имащи отношение към превенцията за намаляване на риска от възникване на пожари. Заседанието бе свикано от областния управител Георги Гугучков с оглед на зачестилите пожари в страната и пожароопасната обстановка. До момента от Областна администрация са предприети всички необходими мерки по координация между институциите за предотвратяване на възникването на пожари. Областният управител поддържа постоянна връзка с директорите на РДПБЗН-Велико Търново, ОДМВР- Велико Търново и Горските стопанства на територията на областта.

Областният съвет взе следните решения:

1. Кметовете на общини, Кметства, кметските наместници и ръководителите на ведомства на територията на Област Велико Търново, в рамките на своята компетентност да набележат и проведат необходимите мерки за превенция и недопускане на пожари. Да не се допуска палене на огньове на открито, като се обърне особено внимание на земеделските производители, за недопускане паленето на стърнища и на ръководителите на строителни фирми – за стриктно съблюдаване на противопожарните правила при извършване на строителни дейности с повишен риск. Стриктно да бъдат спазвани предписанията, съдържащи се в Заповед № ОА04-2095/16.03.2021г. на Областен управител, касаеща спазването на всички противопожарни мерки. 2. В срок до 13.08.2021 г. да се проведе среща между кметовете на общини, началниците на Районните полицейски управления, началниците на Районните пожарни служби по места и ръководителите на съответното горско стопанство, на чиято територия се намира общината, на която среща да бъдат разгледани и уточнени всички въпроси, които касаят превенцията и действията, които ще бъдат предприети при евентуално възникване на пожари.3. Кметовете на общини да набележат мерки и създадат необходимата организация за извършване на евакуация на застрашеното население и осигуряване на места за неговото настаняване при необходимост.