Под председателството на Областния управител на Област Велико Търново, Георги Гугучков днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД. В работата на заседанието участие взеха и представители на десетте общините на територията на Област Велико Търново, които се членове на Асоциацията по ВиК.Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Проект на договор за възмездно доставяне на водни количества за питейно – битови нужди, чрез водоснабдителната система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново в качеството на доставчик и „ВиК“ ООД – гр. Габрово в качеството на ползвател.

2. Съгласуване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, като ВиК оператор за регулаторния период 01. 01. 2022 г. – 31. 12. 2026 г. на основание от Закона за водите. Общото събрание на Асоциацията по ВиК не прие направените предложения. След извършване на необходимите корекции в проекта на договора за възмездно доставяне на водни количества за питейно – битови нужди и в бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, съобразено със становищата на Асоциацията по ВиК, ще бъде насрочено ново общо събрание за приемането им.