С цел осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Областна администрация – Велико Търново стартира внедряването на   модела „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework). Основната цел на проекта „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“ е да подобри ефективността и качеството на работа в администрациите, като ги запознае в дълбочина с модела на CAF, подпомогне внедряването му в администрациите  в страната и развие Националния ресурсен център по CAF в Института за публична администрация.

Със заповед на Областния управител проф. д-р Любомира Попова бе сформирана група за самооценка на администрацията с ръководител Петя Райкова – Главен секретар на ОА Велико Търново. Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) е инструмент за Цялостно управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор, вдъхновен от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM®). CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на организацията. Институциите, които започват да прилагат CAF, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на тяхното изпълнение и желаят да въведат културата на организационно съвършенство. Ефективното прилагане на модела CAF ще доведе до развитие на този вид култура и мислене в рамките на организацията. Водена от тези мотиви, Областна администрация – Велико Търново подписа споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на проект № BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с безвъзмездната финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За целта бе изготвен е План за комуникация на Областна администрация Велико Търново за „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF)“. Самооценката бе извършена в периода януари 2021 г. – март 2021 г., след което бе изготвен доклад, който прави диагностика на организацията. Резюме на доклада може да видите тук. Докладът включва 134 силни страни и 59 области за подобрение, които са дефинирани от одобрените документи за портфолио. Дефинирани са 58 мерки за подобрение, които дават насоки за подобрение на дейността на организацията. Благодарение на доклада и изготвените мерки за подобрение ще бъде изготвен план, изпълнението на който ще подобри дейността на администрацията.