Кога
02/05/2019 – 27/09/2019 цял-ден
2019-05-02T00:00:00+03:00
2019-09-28T00:00:00+03:00

График за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново

ЗАПОВЕД

№  ОКД-20-02-1
В. Търново, 08.04.2019 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а,ал.3 и ал.4 и 141б, ал. 3 от Закона за водите, чл. 212, чл. 213 и чл. 214 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

НАРЕЖДАМ:

  1. Назначавам комисия в състав:

1.1. Представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

1.2. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново

1.3. Представител на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен;

1.4. Представител на Областна администрация – Велико Търново.

1.5. Представител на съответната община, на територията на която се намира язовирът.

Представителите в Комисията  следва да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по някои от следните специалности: Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, ВиК, Геодезия или друга подходяща специалност.

Комисията да извърши проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 141б, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за водите.

Комисията има право на достъп до обектите за проверка; на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта и да прави предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност.

  1. В рамките на проверките Междуведомствената комисия следва да:

2.1. анализира предоставената от кметовете на общини информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и извърши проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2.2. проверява създадената организация по изпълнението на изискванията и мерките, предвидени в аварийния план;

2.3. проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

2.4. дава заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира и съоръженията към него в нормални, екстремни и аварийни условия, въз основа на становището на всеки член на комисията;

2.5.  предписва на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

2.6. да класифицира язовирите по степен на потенциална опасност съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Закона за водите, след привеждане на наредбата в съответствие с промените в закона;

2.7. за всеки обследван обект се съставя протокол за извършената проверка, съдържащ заключението по т. 2.4 и предписанията по т. 2.5 в срок до 14 дни от проверката.

Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на обследването и се подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му. Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на Комисията, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към тях и за кмета на общината.

Протоколите за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката се предоставят на Областен управител Велико Търново и се изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен, за предприемане на действия съобразно правомощията им по Закона за водите; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.

  1. Oпределямграфик на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, както следва:
Община Период на проверката
1. Язовир „Александър Стамболийски“ 02.05.2019 г.
2. Язовир „Йовковци“ 03.05.2019 г
3. Елена 08.05.2019 г. – 10.05.2019 г.
4. Лясковец 13.05.2019 г. – 17.05.2019 г.
5. Горна Оряховица 20.05.2019 г. – 07.06.2019 г.
6. Златарица 10.06.2019 г. – 14.06.2019 г.
7. Стражица

Сухиндол

17.06.2019 г. – 28.06. 2019 г.
8. Павликени 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.
9. Полски Тръмбеш 15.07.2019 г. – 19.07.2019 г.
10. Велико Търново 02.09.2019 г. – 20.09.2019 г.
11. Свищов 24.09.2019 г. – 27.09.2019 г

3.1. Графикът да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията. както и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват извършване на проверките, утвърдения с настоящата заповед график може да бъде изменен. Измененият график, след неговото утвърждаване, се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново и се изпраща на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини.

  1. 4.Кметовете на общини следва:

4.1. Да осигурят транспорт за участие на членовете на комисията определени за проверките по  настоящата заповед;

4.2. Да подготвят необходимата и налична документация и информация за работа на комисията;

4.3. Да уведомят ползвателите на обектите – общинска собственост за конкретната дата на проверката;

4.5. В срок до 05.05.2019 г. да предоставят на Областен управител -Велико Търново, за нуждите на междуведомствената комисия, информацията по чл. 141, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – информация за резултатите от извършените периодични проверки на язовирните стени и съоръженията към тях – общинска собственост.

  1. 5.Командировъчните разходи на членовете на междуведомствената комисия и разходите за транспортно осигуряване са за сметка на съответните

ведомства.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/

Областен управител на
област Велико Търново