ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Национален осигурителен институт /НОИ/
Правомощия:

Изпълнява бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за област Велико Търново; събира осигурителни вноски и вземания на ДОО; събира осигурителни вноски за здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване; осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство; организира дейността по установяване на административни нарушения и административни наказания; извършва плащането на пенсии и обезщетения за безработица и организира дейността по другите осигурителни плащания; събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица; създава и поддържа информационна система за лицата, които работят по трудово правоотношение.

Услуги:

Отдел "Пенсии"

І. Приемане на:

- заявления за отпускане и изменение на пенсии и добавки към тях;

- жалби по разпореждания за отпуснати пенсии;

- документи и издаване на удостоверение по програмата "Помощ за пенсиониране";

- Заявление за смяна на адрес за изплащане на неполучени суми и молби за влог.

ІІ. Издаване на удостоверения за получени пенсии;

ІІІ. Връчване на разпореждания за осъвременяване на пенсии на пенсионерите, получаващ същите чрез ТБ;

ІV. Даване на консултации по пенсионни въпроси.

Отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване"

Отдел "Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване"

І. Приемане на:

- документи за регистрация на осигурители;

- декларации образец 1, 3 и 4 за осигурени лица и консултации по тях.

ІІ. Регистриране на трудови договори;

ІІІ. Издаване на:

- удостоверения за здравно-осигурителен статус;

- удостоверения за липса на задължения към НОИ;

- удостоверения за получените парични обезщетения при безработица.

Адрес:

5000 Велико Търново, пл. "Център" 2, п.к. 277
и ул. "Никола Габровски" 1

Телефон 1: 062 613440
E-mail: velikotarnovo@nssi.bg
Уеб адрес: www.noi.bg
Лице за контакти: Петя Йорданова
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019