ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново:
Ресорно ведомство: Агенция за социално подпомагане
Правомощия:
  1. Провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето и рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на областта;

  2. Координира и контролира дейността на дирекциите "Социално подпомагане" в областта;

  3. Проучва потребностите на населението в областта от социални помощи и социални услуги;

  4. Изготвя становища и прави предложения до главна дирекция "Социално подпомагане" към АСП за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;

  5. Извършва проверки и подготвя отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

  6. Извършва анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;

  7. Контролира изпълнението на мерките за закрила на детето;

  8. Извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на детето.
Услуги: Извършва прием на граждани и дава консултации на физически и юридически лица по въпроси на социалното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания.
Адрес:

5000 Велико Търново, пл. "Център" 2

Телефон 1: 062 633893
Факс: 062 633893
E-mail: vtarnovo-rdsp@asp.government.bg
Уеб адрес: http://www.asp.government.bg
Лице за контакти: Анжела Досева
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019