ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново :
Ресорно ведомство: Дирекция за национален строителен контрол, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северен централен район
Правомощия:

· спиране на незаконни строежи, забрана достъпа до тях и захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ;

· спиране на строежи или части от тях, извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа, в нарушение на правилата за изпълнение на строително-монтажните работи, както и без осигурен строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;

· забрана влагането на строителни продук-ти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

· забрана ползването, достъпа и захранва-нето с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежите от втора, трета, четвърта и пета категория или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

· предписване изпълнението на укрепител-ни и възстановителни мерки за недопускане на аварии и щети на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството или е забранено ползването;

· обследване на аварии в строителството;

· установяване на нарушения на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

· издаване на наказателни постановления за нарушения, подлежащи на глоба по чл.232 ЗУТ и чл.233 ЗУТ;

· административен контрол по законо-съобразността на издадени разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива;

· административен контрол по законо-съобразността на издадени актове за узаконяване и отказите за издаването им;

· издаване на разрешения за ползване за строежите от трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ.

Услуги:

· издаване на разрешения за ползване за строежите от трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ;

· заверка на заповедни книги за строежи, за които разрешението за строеж е издадено от Областния управител или от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

· издаване на удостоверения по Наредба №9 от 22.05.2001г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор и по Наредба №10 от 22.05.2001г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.

Адрес: 5000 Велико Търново, ул."Цар Теодор Светослав" 59, ет. 7, п.к. 470

Телефон 1: 062 630405
Факс: 062 620528
E-mail: rdnskvt@abv.bg
Уеб адрес: http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
Лице за контакти: инж. Петя Бакалова
Длъжност: Началник
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019