ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
“Рибарство и контрол” Велико Търново:
Ресорно ведомство: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Отдел “Рибарство и контрол – Централен Дунав” Русе
Правомощия:

Устойчиво развитие, ползване, охрана, контрол и възпроизводство на представляващите предмет на стопанска дейност и на любителски риолов ресурси от риба и други водни животни в рибностопанските води и опазването на водната фауна в тях;

 1. Прилагане на утвърдените режими за риболов и другите рибностопански дейности;

 2. Контролиране на риболовните уреди, оборудването и спомагателните материали и другите технически средства за промишлен и любителски риболов по отношение на правилата, нормите и режима за тяхното използуване. Регистрация на тези, за които законът предвижда регистрационен режим;

 3. Контролиране на производствено-технологичната дейност в областта на рибарството и аквакултурите; състоянието и поддържането на генофонда от риби и други водни животни;условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен и друг генофондов материал;

 4. Контролиране на обектите за търговия с риба и рибни продукти и лицата, занимаващи се с нея, по отношение на произхода и първата продажба и по отношение на минимално допустимите размери за улов нариба в рибностопанските води на страната; проверка на всички документи, удостоверяващи произхода и търговските операции и регистриране на съответните количества в търговската мрежа;

 5. Наблюдение и контрол на рибностопанските обекти по отношение на здравословното състояние; укрепване на здравния статус в съответствие с ветеринарно-санитарните норми;

 6. Събиране, обобщаване и съхраняване на статистически данни и материали за състоянието и развитието на рибарството и аквмакултурите.
Услуги:
 1. Издаване на разрешителни за стопански риболов; предоставяне на риболовни дневници;

 2. Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

 3. Провеждане на курсове за обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за стопански риболов;

 4. Издаване и презаверка на билети за любителски риболов;

 5. Маркиране и регистрация на риболовни уреди;

 6. Зониране на водни обекти в рибностопанско отношение.
Адрес: Велико Търново, бул. “България” 25, ет. 4, офис 402
Телефон 1: 062 600023
Телефон 2: 082 836589
E-mail: velikotarnovo@iara.government.bg
Уеб адрес: http://iara.government.bg/
Лице за контакти: Емил Георгиев
Длъжност: Началник сектор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019