ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
Министерски съвет
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново

Министерство на финансите
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Областно пътно управление
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Териториално звено ГРАО - Велико Търново

Министерство на вътрешните работи
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново

Министерство на земеделието, храните и горите
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
“Рибарство и контрол” Велико Търново

Министерство на здравеопазването
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/

Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието /РУО/

Министерство на културата
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство

Министерство на икономиката
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/

Министерство на отбраната
Военно окръжие - Велико Търново

Министерство на правосъдието
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"

Министерство на труда и социалната политика
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново

Министерство на младежта и спорта
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово

Агенции и комисии
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация

начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019