ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2019-05-29
Приеха методологията и критериите за подбор на операции „Студентски практики 2“ и „Подкрепа за дуалната система на обучение“



По време на единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., бяха приети методологията и критериите за подбор на операции „Студентски практики 2“ и „Подкрепа за дуалната система на обучение“. На заседанието присъстваха заместник- министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и областният управител проф. д-р Любомира Попова. 
Министър Ангелиева уточни, че от ноември миналата година до сега са се случили много неща, които могат да бъдат определени като положителни, защото през декември Европейската комисия е одобрила направените промени в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и са стартирали три ключови проекта с бюджет над 230 млн. лв. - Проектът за квалификация на педагогическите специалисти, Проектът за приобщаващо образование и „Подкрепа за успех“. 
През май 2019 г. беше подадено проектно предложение по процедура „Образование за утрешния ден“ на стойност 105 млн. лв. Чрез този проект амбицията ни е да подготвим образованието и училищната система за предизвикателствата на цифровизацията и технологиите на днешния ден и всъщност това да постави основите на едно модерно образование, което да надградим в бъдеще, заяви заместник-министърът. Всички тези проекти са много важни не само, като част от приоритетните политики на МОН, но и за заинтересованите страни, които участват в процеса на образование и с които ние заедно в партньорство трябва да проведем успешно тези реформи. В заключение Ангелиева подчерта, че образованието и науката са, и остават да бъдат стратегически приоритет на правителството. Мисля, че го доказахме не само с увеличаването на учителските заплати, но и новите 11 образователни програми и 9 научни програми. Същевременно ще се стремим да има повече средства за наука и образование по линия на кохезионната политика на ЕС.
Към 30 април по програмата са договорени 831 млн. лв. и са разплатени близо 350 млн.лв., информира Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той акцентира върху важността на предлаганите нови операции „Студентски практики 2“, на стойност 46 млн. лв. и „Подкрепа за дуалната система на обучение“, на стойност 24,5 млн. лв., с които се цели да бъде засилена връзката на българското образование с актуалните нужди на пазара на труда.
Взето бе решение Управляващият орган (УО) на ОПНОИР да пристъпи към покана за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения от резервния списък по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по реда на тяхното класиране и до приключване на наличния свободен финансов ресурс по Приоритетна ос 1.
Управляващият орган получи мандата да наддоговаря с до 15% Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ над определения бюджет по оста.
Взето бе принципно решение да бъде прехвърлен резервът за изпълнение на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в размер на 14 112 094 евро, в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“. В тази връзка бе даден мандат на УО да предприеме необходимите действия за изменение на оперативната програма.
Одобрена бе актуализация на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2019