начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЯВИ « всички обяви
ЗАПОВЕД № ОА04-3569/08.06.2018 г. за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)

Дата на публикуване: 2018-06-08

Дата на актуалност: 2019-06-08

ЗАПОВЕД
  OA04-3569
В. Търново, 08.06.2018 г.

На основание чл. 124а, ал. 3, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), постъпило писмено заявление за разрешаване изработване на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ от „АРМАКО“ АД, чрез Галина (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД) Василева-Петрова (пълномощно рег. № 11767/2.10.2017 г. на нотариус Пиринка Петрова – РС София) с вх. № ОА04-8983/01.12.2017 г., техническо задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „АРМАКО“ АД, предварителен договор за присъединяване на обект № ПРД-ПТ-20-228/12.10.2017 г., писмо с изх. № 4380/02.02.2018 г. на РИОСВ Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, решение № 713 от протокол № 42/26.04.2018 г. на Общински съвет – Горна Оряховица, съгласувателно писмо изх. № М-54#1/04.04.2018 г. на Община Лясковец, съгласувателно писмо изх. № ЦУ-ПМО-1322#3/13.03.2018 г. на „ЕСО“ ЕАД гр. София, съгласувателно писмо изх. № ЖИ-2058/26.01.2018 г. на ДП „НК Железопътна инфраструктура“ и протокол от 08.01.2018 г. на АПИ – Областно пътно управление гр. Велико Търново

                           РАЗРЕШАВАМ

на „АРМАКО“ АД, гр. София, представлявано от Радослав (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД) Александров – Изпълнителен директор, да изработи комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) и инвестиционен проект за обект: Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС на гр. Лясковец, м. Брода, обл. Велико Търново, към ЗРУ 20кV на п/ст 110/20/10кV „Горна Оряховица – Изток“

 И  ОДОБРЯВАМ

техническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „АРМАКО“ АД за изработване на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – ПУП – ПП и инвестиционен проект за обект: Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС на гр. Лясковец, м. Брода, обл. Велико Търново, към ЗРУ 20кV на п/ст 110/20/10кV „Горна Оряховица – Изток“, приложение към настоящата заповед.

Обектът е разположен в землищата на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и техническото задание, приложение към настоящата заповед.

Преди внасяне на комплексния проект за инвестиционна инициатива за одобряване от Областен управител на област Велико Търново да се извършат процедурите по реда на чл. 128, ал. 1, 2 и 6 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново и да се изпрати на Община Горна Оряховица и Община Лясковец за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Приложение: техническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на комплексен проект по чл. 150 от ЗУТ – ПУП – ПП и инвестиционен проект.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА (П)
Областен управител на
област Велико Търново

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване

как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 
информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати